8 10

Privacy policy

Naturistenvereniging Ostana hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Naturistenvereniging Ostana houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of enig wettelijk voorschrift dit vereist;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Naturistenvereniging Ostana zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (kampeerders) of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Naturistenvereniging Ostana verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Naturistenvereniging Ostana de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • land;
 • (zakelijk) telefoonnummer(s);
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • bankrekeningnummer;
 • lidmaatschapsnummer NFN.

Uw persoonsgegevens worden door Naturistenvereniging Ostana opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële en/of kampeeradministratie voor maximaal 7 jaren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Naturistenvereniging Ostana verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Naturistenvereniging Ostana de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • bankrekeningnummer;
 • lidmaatschapsnummer NFN;
 • begindatum lidmaatschap;
 • inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord);
 • (voormalig) beroep;
 • vaardigheden/hobby’s.

Uw persoonsgegevens worden door Naturistenvereniging Ostana opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door Naturistenvereniging Ostana verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, verzoek via mail, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Naturistenvereniging Ostana de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam/voorletters/tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Naturistenvereniging Ostana opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de website;
 • het verzorgen van de administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jongen dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Naturistenvereniging Ostana bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Naturistenvereniging Ostana van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Naturistenvereniging Ostana

 
Oude Buurserdijk 201
7546 PS   Enschede   
Nederland
 
+31 (0)53 428 27 23
 
ofni.[antispam].@ostana.nl
https://www.ostana.nl
 
NL25RABO0156078813
kvk:40073009
btw:NL005815411B01

Route

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?